Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

Carax
0883 5c97
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahepi hepi

December 05 2017

Carax
Carax
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viagdziejestola gdziejestola

November 20 2017

Carax

November 19 2017

Carax
5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viagdziejestola gdziejestola

November 13 2017

Carax
0884 0ea3
Reposted fromsheismysin sheismysin viagdziejestola gdziejestola

November 12 2017

Carax
9757 a0ec
Reposted fromsohryu sohryu viaoll oll

November 05 2017

Carax
5093 ef20 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viakatastrofo katastrofo

November 02 2017

Carax
2192 318e
Reposted fromEmisja Emisja viagdziejestola gdziejestola

October 21 2017

Carax
2852 2722

October 19 2017

Carax
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
0526 598a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoversensitive oversensitive
0227 5a10

October 15 2017

Carax
Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć,
lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.

October 12 2017

Carax

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola
Carax
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

October 11 2017

Carax
7320 a443 500
egyptian book of dead
Reposted fromstonerr stonerr viathauturien thauturien
4756 8850 500
Reposted fromthetemple thetemple viakuka kuka
Carax
1397 b00d 500
Reposted fromqb qb viaall-about-kate all-about-kate
2546 778e 500

nadi-kon:

“Just because she likes the same bizzaro crap you do doesn’t mean she’s your soul mate.”

(500) Days of Summer (2009) dir. Marc Webb

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl